SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ

Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 1.2

120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 8.3

120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 2.1

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 3.0

200,000 185,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 230

1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 70

1,200,000 999,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 150

1,200,000 999,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 70

200,000 185,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 19

200,000 185,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 320

1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 42

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 400

1,200,000 999,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 100

200,000 185,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 30

1,200,000 999,000
Giảm giá!
1,200,000 999,000
Giảm giá!
1,200,000 999,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 46

120,000 80,000
Giảm giá!
85,000 79,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 3.5

120,000 80,000
Giảm giá!
1,200,000 999,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 360

1,200,000 999,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 1.5

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 80

1,200,000 999,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 115

200,000 185,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 3.2

200,000 185,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 60

200,000 185,000
Giảm giá!
1,200,000 999,000
Giảm giá!
1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 3.3

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 6

200,000 185,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 24

200,000 185,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 95

200,000 185,000
Giảm giá!
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 6.6

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 300

1,200,000 999,000
Giảm giá!
150,000 140,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 0.3

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 4.0

200,000 185,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 0.5

200,000 185,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 50

200,000 185,000
Giảm giá!
150,000 140,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 65

1,200,000 999,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 2.3

200,000 185,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 7.3

120,000 80,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 32

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 4

1,200,000 999,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 115

200,000 185,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lưới Inox 316

150,000 120,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 7.7

120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!
85,000 79,000
Giảm giá!

Láp Inox 316

Láp Inox 316

110,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 500

1,200,000 999,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 95

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 290

1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm titan Grade 2 dày 40

1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!
150,000 140,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 8.9

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 22

200,000 185,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 1.4

120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 3.1

120,000 80,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Láp duplex 2205 Phi 7

200,000 185,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 5.1

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 120

1,200,000 999,000
Giảm giá!

Tấm Inox 316

Tấm Inox 316 dày 12

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Dây Đai Inox 316

120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 220

1,200,000 999,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 10

1,200,000 999,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 260

1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Lap Titan Garde 2 Phi 200

1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Các loại khác

Tấm duplex 2205 dày 5.0

200,000 185,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 dày 4.0

120,000 80,000
Giảm giá!
1,200,000 999,000
Giảm giá!
120,000 80,000
Giảm giá!

Cuộn Inox 316

Cuộn Inox 316 0.1mm

120,000 80,000
Giảm giá!
85,000 79,000

KIẾN THỨC SẢN PHẨM

chính sách bán hàng